Mary Light-the-way-doula (22)

Om barnet ska födas med hjälp av kejsarfödsel

I början av 70-talet föddes 5 % av barnen med hjälp av kejsarfödsel, idag är det cirka 17 %. Landets största andel kejsarfödslar görs i dag i Stockholm och på Gotland, där det är cirka 20 % som föds med kejsarfödsel. Anledningen till den stora ökningen är mycket omdiskuterad, men vad man tror att det kan bero på är att kvinnor i dag är äldre, kvinnors BMI är högre och barnen större. Cirka 3-4 % av barnen ligger med stjärten i bäckeningången i slutet av graviteten. Tidigare föddes även dessa barn vaginalt men i dag är det för det mesta kejsarfödsel som gäller.

Något som också har ökat frekvensen är kejsarfödslar på grund av så kallad egen begäran, när det inte ligger någon medicinsk anledning bakom, utan att kvinnan själv vill. Vanligtvis handlar det då om att kvinnan har en stor rädsla för att föda vaginalt. En anledning är nog också att vi inom professionen har utvecklat tekniken, blivit skickligare på att utföra operationen och möjligheterna till bedövningar och narkos. En planerad kejsarfödsel utförs helst inte före utgången av graviditetsvecka 39, detta för att barnet då har lättare att anpassa sig till den stora omställning det är att leva ett liv utanför livmodern.

Planerade och akuta kejsarfödslar

Kejsarfödsel delas in i planerade och akuta kejsarfödslar. Med planerade kejsarfödslar menas att man bestämt att kvinnan får sin kejsarfödsel innan förlossningsarbetet har börjat. Ibland får kvinnan besked om kejsarfödseln tidigt i graviditeten och ibland kanske bara några dagar innan, allt beroende på av vilken anledningen är. De vanligast orsakerna är att kvinnan lider av en svår havandeskapsförgiftning, moderkakan ligger fel, barnet ligger med stjärten nedåt eller på tvären, eller kvinnans egen önskan för att hon tidigare haft en traumatisk förlossning.

Cirka 60 % av alla kejsarfödslar är akuta vilket innebär att beslut om kejsarfödsel tas efter det att förlossningsarbetet har startat. Vanligaste anledning är att barnet utvisar en stress och kanske far illa av själva förlossningen eller att förlossningsarbetet är mycket långdraget vilket kan ge olika komplikationer både för kvinnan och barnet. Många tror att det vid någon tidpunkt blir för sent för kejsarfödsel, i princip kan man svara ja på detta och då är det när barnets huvud är framfött, men fram till dess går det även om det tekniskt är svårare under utdrivningsskedet.

Kejsarfödslar som görs efter att förlossningsarbetet startat delas in i akuta och omedelbara kejsarfödslar. Dessa har helt med tidsfaktorn när kejsarfödseln skall utföras att göra. En akut kejsarfödsel kan innebära att det kan ta någon timme eller kanske mera innan barnet är fött, allt beroende på omständigheterna. Beslutar man om en omedelbar kejsarfödsel brukar barnet vara fött inom 15 minuter eftersom man bedömt situationen så allvarlig både för kvinnan och barnet.

Såhär går det till

Själva kejsarfödseln går i princip till på samma sätt oavsett om det är planerat eller akut. Vanligtvis får kvinnan en så kallad Spinalbedövning, en form av ryggbedövning, som är betydligt starkare än en ryggbedövning under förlossningsarbetet. Om det är mycket bråttom sövs kvinnan med narkosmedel eftersom detta går snabbare än en ryggbedövning. En kateter förs in i kvinnans urinblåsa då det är viktigt att ingen urin finns kvar i den. Kvinnans hela mage tvättas noggrant med desinfektionsmedel och sedan kläs hela hon i sterila dukar.

Bedövning har kontrollerats mycket noggrant innan operationen har påbörjats. Själva snittet läggs horisontellt precis ovanför blygdbenet och brukar inte synas speciellt mycket när det läkt. När läkaren har påbörjat operationen tar de cirka 5 minuter innan barnet är fött. Precis när barnet ska tas ut kan en visst form av obehag och tryck upplevas av kvinnan. När barnet är fött försöker man efterlikna en vanlig vaginal förlossning som mycket som möjligt. Detta innebär att barnet läggs på mammans bröst.

Eventuell partner är närvarande hela tiden utom om det är så att kvinnan har fått narkos. Tiden efter kejsarfödseln går sedan alltså till på samma sätt som vid en vaginal förlossning frånsett att det är mera kontroller av kvinnan kring själva operationsingreppet, samt att hon också behöver mycket mera smärtlindring efteråt. Vårdtiden efter en kejsarfödsel utan komplikationer är bara någon dag längre än vid en förlossning hos en förstföderska vid en vaginal förlossning.