Sekretesspolicy

Appen Preglife (”Preglife”) drivs av Preglife AB (org.nr 556768-4278) (”vi”, ”vår”, ”oss”). Preglife AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i appen Preglife och vi är angelägna om att skydda våra användares personliga integritet och eftersträvar därför att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter. Därför åtar vi oss att följa denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”). I Personuppgiftspolicyn finns information om hur vi hanterar dina personuppgifter som användare (”Användare”), hur vi använder dem och hur vi skyddar dem. Du uppmuntras därför att läsa igenom Personuppgiftspolicyn innan du börjar använda Preglife.

Personuppgiftspolicyn är ett komplement till våra användarvillkor (”Villkoren”). För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan Personuppgiftspolicyn och Villkoren, ska Personuppgiftspolicyn äga företräde.

Vill du kontakta oss i anledning av denna Personuppgiftspolicy eller i övrigt har frågor som rör vår personuppgiftshantering så finner du kontaktuppgifter till Preglife och vårt dataskyddsombud under punkt 14 Kontaktinformation.

1 Om personuppgiftslagstiftningen

1.1 För de uppgifter som Användare lämnar (enligt definitionen nedan) och som är att betrakta som personuppgifter ska vi följa tillämplig personuppgiftslagstiftning, bland annat den så kallade Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR) och lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddförordning. Alla personuppgifter som Användare lämnar till oss inom ramen för Preglife kommer att behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig.

1.2 Om du lägger upp andras personuppgifter i Preglife, till exempel namn eller bilder på andra personer, bör du se till att du har sådana personers tillåtelse att lägga upp de uppgifterna i Preglife.

1.3 I den utsträckning dina personuppgifter lagts in i Preglife av någon annan så omfattas även du av denna Personuppgiftspolicy och vi är personuppgiftsansvariga även för denna behandling.

2 Om olika användare

2.1 När du registrerar dig skapas ett Konto åt dig och du blir Användare. Som Användare kan du komma åt ditt Konto från andra enheter och informationen lagras hos oss (samt även lokalt på enheter du loggar in på). Om du inte registrerat dig så lagras information endast på din enhet. Det innebär att vi inte behandlar dina personuppgifter men också att du inte kan komma åt ditt konto någon annanstans ifrån eller få hjälp att till exempel återskapa data som du av misstag raderat.

2.2 Preglife är framför allt avsett för gravida, närstående till gravida som vill följa graviditeten samt nyblivna föräldrar och närstående till de nyblivna föräldrarna som vill följa barns utveckling. Vid registrering av konto kan du ange om du än den som är gravid, väntar barn/är partner eller vän eller familj till den blivande mamman. Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att kunna ge dig relevant information baserat på ditt val. Det går också att använda Preglife utan att följa någon särskild graviditet eller barn. Du väljer då alternativet ”Jag har inga barn och är inte gravid men vill använda appen”.

3 Personuppgifter, ändamål och laglig grund

3.1 Kontoinformation - För att registrera ett Konto måste du tillhandahålla följande information:

 1. E-postadress
 2. Lösenord

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att tillhandahålla en säker inloggning till ditt Konto och för att vi ska kunna kontakta dig med viktig information såsom uppdaterade villkor eller lösenordsåterställning. Den lagliga grunden för behandlingen är avtalet med dig som Användare. Du kan även registrera ditt eller din partners namn, detta kan vara ett alias eller ditt riktiga namn och du kan ändra eller ta bort det närsomhelst. Det är inte nödvändigt för registreringen.

3.2 Beräknat förlossningsdatum - Om du vill följa en viss graviditet måste du tillhandahålla ett beräknat förlossningsdatum, alternativt datum för första dagen i sista mensen i kombination med den gravidas menscykel (antal dagar), i sådant fall beräknas det beräknade förlossningsdatumet baserat på vad du angett). Det beräknade förlossningsdatumet hjälper dig att få relevant information och erbjudanden utifrån var du befinner dig under graviditeten.

Ändamålet med den här uppgiften är för att möjliggöra att Preglife visar relevant information och erbjudanden för den graviditet som du vill följa samt utifrån barnets ålder om du anger födelsedatum.

Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, vilket vi inhämtar innan behandlingen blir möjlig. Vänligen se punkt 5 om hantering av personuppgifter utifrån samtycke.

3.3 Uppgifter om barnet – Efter graviditeten, eller vid tillfälle då du börjar använda appen, har du möjlighet att ange födelsedatum för att på så vis följa barnets ålder och ge dig relevant information om barnets utveckling under barnets två första levnadsår. Du kan även lägga in uppgifter om barn som redan är födda (det är alltså inget krav att barnet registreras i Preglife före födseln). Du kan även ange barnets namn, kön, uppgifter om födelsevikt och längd samt barnets “milstolpar” i utvecklingen, såsom första leendet eller ordet med datum för detta och valfri bild till denna milstolpe. Här uppmanas du att kontakta andra eventuella vårdnadshavare innan du anger information om ett barn.

Ändamålet med den här uppgiften är för att möjliggöra att Preglife visar relevant information och erbjudanden utifrån barnets ålder.

Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, vilket vi inhämtar innan behandlingen blir möjlig. Vänligen se punkt 5 om hantering av personuppgifter utifrån samtycke.

3.4 Dagbok och bilder – I dagboksfunktionen har du möjlighet att göra dagboksinlägg och lägga upp bilder. Här styr du innehållet själv och vilka personuppgifter som ska behandlas, vilket gör att även uppgifter om hälsa kan förekomma.

Ändamålet är att kunna tillhandahålla den dagboksdokumentation och bilder som du väljer att ladda upp i Preglife.

Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, vilket vi inhämtar innan behandlingen blir möjlig. Vänligen se punkt 5 om hantering av personuppgifter utifrån samtycke.

3.5 Sjukdomshistorik, vaccinering och andra hälsouppgifter – I Preglife finns det möjlighet för Användare att spara hälsouppgifter, vaccinering, ärftliga och pågående sjukdomar samt uppgifter för beräkning av längd- och viktkurvor. Uppgifterna kan avse både mamma och barn. Här uppmanas du att kontakta andra eventuella vårdnadshavare innan du anger information om ett barn.

Övriga hälsouppgifter innefattar information som vanligtvis samlas in av behörig vårdpersonal såsom blodtestvärden för röda hund, RhD, HB G/L samt blodtryck och glukosvärden.

Som Användare kan du även välja att spara information om du är förstagångsföderska eller omföderska, om du väntar tvillingar (eller fler), planerar kejsarsnitt, samt om du har några ärftliga eller pågående sjukdomar, såsom havandeskapsförgiftning, diabetes, leversjukdom, trombos, högt blodtryck, sköldkörtelsjukdom samt cellprovsförändringar. Du kan även registrera hur du mår, (hälsotillstånd) samt att logga olika symtom såsom illamående m.m. som upplevs under och efter graviditeten.

Ändamålet är att kunna tillhandahålla funktioner som möjliggör att du kan dokumentera dina hälsouppgifter i Preglife samt för att kunna ge dig mer relevant innehåll baserat på de uppgifter du angett. Anger du t.ex du är andragångsföderska kommer visst innehåll i Preglife att anpassas så att det blir mer relevant och så att vi kan erbjuda bättre information under och efter graviditeten.

Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, vilket vi inhämtar innan behandlingen blir möjlig. Vänligen se punkt 5 om hantering av personuppgifter utifrån samtycke.

3.6 Nyhetsbrev – Som Användare i Preglife kan du få nyhetsbrev med information och erbjudanden som skickas ut till e-post om du samtyckt till det. För det fall du angivit beräknat förlossningsdatum eller ålder på barnet kan du få anpassat innehåll i nyhetsbreven. I varje nyhetsbrev finns en länk som du kan klicka på om du inte vill ha fler nyhetsbrev.

Ändamålet är att kunna tillhandahålla Preglifes nyhetsbrev dig med information och erbjudanden.

Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, vilket vi inhämtar innan behandlingen blir möjlig. Vänligen se punkt 5 om hantering av personuppgifter utifrån samtycke.

3.7 Metadata - Utöver information som du direkt tillhandahåller oss kommer vi att samla in så kallad metadata om din enhet (mobiltelefon, surfplatta etc). Sådan information är exempelvis:

 • Uppgift om operativsystem och version
 • Språkinställningar
 • Skärmupplösning

Ändamålet med behandlingen av sådana uppgifter är för att det ska vara tekniskt möjligt att tillhandahålla Preglife till dig men också för att kunna anpassa Preglife efter dina inställningar.

Den lagliga grunden är avtalet med dig som Användare.

3.8 Uppgifter om användning - Vi kommer också att använda uppgifter om ditt användande av, och beteende i, Preglife (exempelvis hur många gånger Preglife öppnas, vilka artiklar som läses etc.). Denna data är anonymiserad. Ändamålet med behandlingen är att utveckla Preglife och fortsätta tillhandahålla en bra tjänst till dig som användare.

Den lagliga grunden är Preglifes berättigade intresse att utveckla våra tjänster och förbättra dessa för våra användare.

3.9 Betalningsinformation - Premiumkonto - Majoriteten av innehållet i Preglife är gratis men visst innehåll tillgängliggörs först efter erhållen betalning. Betalning sker främst genom Google eller Apples tjänster, men kan även innefatta köp genom andra leverantörer så som Klarna eller Paypal. Vid köp behandlas information såsom: vad som köptes, betalningsmetod, tid för köp och pris. I samband med en betalning så överför vi betalningsuppgifterna till vald leverantör för betaltjänsten som i sin tur är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

Ändamålet med behandlingen är att kunna genomföra önskade köp.

Den lagliga grunden för behandlingen är avtalet med dig som Användare.

3.10 Undersökningar – Vi genomför återkommande undersökningar där du som användare till exempel får svara på ett antal frågor om din upplevelse av Preglife och din generella upplevelse va graviditeten. Deltagandet är helt frivilligt. Dina svar kommer att anonymiseras.

Ändamålet med behandlingen är att skaffa oss insikter om våra användares upplevelser av Preglife och graviditeten för att vi ska kunna utveckla våra tjänster och förbättra dessa för våra användare.

Den lagliga grunden för behandlingen är Preglifes berättigade intresse att utveckla våra tjänster och förbättra dessa för våra användare.

3.11 Uppgifter om geografiskt område - Vi använder även uppgift om din enhets IP-adress. IP-adressen säger bland annat vilket geografiskt område du använder din enhet i.

Ändamålet med behandlingen är att anpassa marknadsföringen i Preglife. Vi använder IP-adresser för att anpassa vår marknadsföring mot regioner/städer som har fler än 10 000 användare av Preglife. Marknadsföringen baseras inte på hur du använder Preglife utan bara att du befinner dig i ett viss geografiskt område. Vi kan på så sätt anpassa marknadsföringen och visa relevanta annonser för våra användare.

Den lagliga grunden är Preglifes berättigade intresse att visa annonser och erbjudanden som är relevanta för våra användare.

4 Särskild information om barns födelsedatum och andra personuppgifter om barn

4.1 I den mån du själv anger uppgifter om ett barn behandlas dessa i enlighet med beskrivningarna under punkt 3 ovan, Personuppgifter, ändamål och laglig grund. Från och med födseln har ditt barn egna rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen.

4.2 Den enda informationen vi använder som är direkt kopplad till ditt barn är födelsedatumet men kombinerat med den information som du själv laddar upp i Preglife kan det gå att identifiera barnet. Detta gör att vi kan komma att behandla ditt barns personuppgifter.

4.3 Vi har inget intresse av att identifiera ditt barn eftersom det är till dig som Användare vi tillhandahåller Preglife och behandlar bara personuppgifter om ditt barn i den utsträckning som du registrerar dessa i Preglife.

4.4 Oavsett om personuppgiftslagstiftningen är tillämplig eller inte ber vi dig reflektera över ditt barns personliga integritet och rätt att kunna styra över sina egna personuppgifter, samt att du kontaktar andra eventuella vårdnadshavare innan du anger information om ett barn.

4.5 Vi rekommenderar att du tar bort ditt barns personuppgifter från Preglife eller diskuterar frågan med barnet så snart det är tillräckligt gammalt att kunna förstå och ta ställning till integritetsrelaterade frågor.

5 Särskild information om samtycke som laglig grund för behandling

5.1 I Preglife har du möjlighet att ange hur långt gången du är i din graviditet samt andra graviditetsrelaterade hälsouppgifter. Detta gör att Preglife behöver ditt samtycke för att få behandla dessa hälsouppgifter och därigenom kunna tillhandahålla applikationen på det sätt som du vill använda den. Allt användande av applikationen sker frivilligt och det är alltid du som Användare som bestämmer vilken information du vill ange.

5.2 Eftersom hälsouppgifter krävs för flera av de grundläggande funktionaliteterna får du möjlighet att lämna samtycke när du skapar ett konto. Om du inte väljer att ge samtycke helt eller delvis kan du använda Preglife i begränsad utsträckning och har möjlighet att ge samtycke senare när du vill nyttja särskilda funktioner.

5.3 Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta gör du enklast genom att gå in i Inställningar/Settings och justera vilka samtycken du vill återkalla. Du kan också kontakta Preglife genom att använda kontaktuppgifterna under punkt 14 nedan. Observera att ett återkallande av samtycke kan innebära att information som finns i de berörda funktionerna raderas. För att inte information ska raderas av misstag krävs extra verifiering samt att du får du en påminnelse om att detta kommer ske när du återkallar ett samtycke som innebär att information kan komma att raderas.

5.4 Om du återkallar ett samtycke kommer aktuell funktion att upphöra och du kan inte lägga in någon ny information där. Vill du ta bort enstaka uppgifter så gör du det enklast genom att direkt radera aktuell information i Preglife (till exempel angivet blodtryck eller ett dagboksinlägg).

6 Särskild information om samtycke vid delat konto

6.1 Användare har möjlighet att dela sitt konto med närstående som då får tillgång till den information som Användaren har sparat i Preglife.

6.2 Det är den Användare som delar sitt konto som hanterar samtycke för det delade kontot. Detta medför att Användare som är tilldelade ett konto ej har behörighet att ge eller återkalla samtycke för det delade kontot.

6.3 För det fall en Användare delar sitt konto kan även den Användare som kontot är delat med lägga till information till det delade kontot. Information som då blir tillgänglig för samtliga Användare som givits åtkomst till det kontot.

6.4 Användare som delat sitt konto kan när som helst återkalla delandet av kontot varvid den Användare som tidigare var tilldelad åtkomst till kontot kommer loggas ut nästa gång hen öppnar Preglife. Även Användare som är tilldelade åtkomst till ett konto kan välja att när som helst frånkoppla sig från det tilldelade kontot. Användare som blir frånkopplad eller väljer att frånkoppla sig från ett konto kommer därefter inte längre ha tillgång till information som finns sparad på kontot.

Detta gäller även information som Användaren som frånkopplats eller frånkopplat sig självmant laddat upp till det tidigare delade kontot.

7 Hantera din personliga information

Hur länge vi lagrar personuppgifter beror på vilken laglig grund vi har för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras tills det inte längre finns någon laglig grund. Samma uppgift kan behandlas för olika grunder och kommer då att raderas när samtliga grunder är inaktuella.

7.1 Personuppgifter som vi använder för att de är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig behandlar vi till dess att du avslutar ditt Konto och begär radering. Om du inte särskilt begär radering kommer kontoinformation och sådant som du har laddat upp själv (som vi inte kan påverka) att sparas i upp till 24 månader, för att möjliggöra ett återställande av ditt Konto.

7.2 I samband med att du avslutar ditt konto kommer du få frågan om du vill att vi ska fortsätta spara dina uppgifter. Vi sparar dem då bara för att du själv ska kunna komma åt dem (t.ex. för att visa för ditt barn i framtiden) och använder inte uppgifterna till något annat.

7.3 Personuppgifter som vi använder med stöd av ditt samtycke behandlas till dess att du återkallar ditt samtycke. Om du avslutar ditt Konto kommer uppgifterna att sparas på samma sätt som kontoinformation. Samtycket återkallas genom att följer instruktionerna under punkt 5 ovan eller själv raderar uppgifterna i Preglife.

7.4 Uppgifter om användning kommer vi att behandla så länge du använder Preglife. Du kan motsätta dig sådan användning genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@Preglife.com. När vi mottagit en sådan förfrågan tar vi ställning till om uppgifterna ska sluta behandlas eller ej. Vi kommer att meddela dig vårt beslut och, om vi bestämmer att fortsätta med behandlingen, motivera beslutet.

7.5 Uppgifter om ditt barns/dina barns födelsedatum kommer vi att behandla till dess du själv tar bort uppgiften från ditt Konto. Barnet själv eller någon som har föräldraansvaret för barnet kan motsätta sig sådan användning. När vi mottagit en sådan förfrågan tar vi ställning till om uppgifterna ska sluta behandlas eller ej. Vi kan komma att fråga dig om din uppfattning i frågan innan vi fattar beslutet. Vi kommer att meddela dig (och den som gjort begäran) vårt beslut och motivera beslutet.

8 Dina rättigheter

När Preglife behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter som registrerad. I korthet har du rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, att se till att uppgifterna är korrekta och att klaga om du tycker att vi gör något som är fel.

8.1 Mer specifikt, har du följande rättigheter:

 • Rätt att få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig;
 • Rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade eller blockerade under en tid då vi kan säkerställa att de är felaktiga;
 • Rätt att få dina uppgifter raderade efter att ditt Konto har avslutats;
 • Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa förutsättningar om så framgår av artikel 18 i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta eller att det saknas en rättslig grund men du inte vill att uppgifterna raderas;
 • Rätt till ”dataportabilitet”, det vill säga att få ut de uppgifter som du har tillhandahållit oss i ett ”strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format ”; och
 • Rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi tar gärna emot synpunkter och eventuella klagomål för att kunna förbättra våra tjänster men du har också rätt att lämna ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten (i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten).

9 Säkerhet och överföring till tredje land

9.1 Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina och ditt barns personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasäkerhet.

9.2 Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa av dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med Personuppgiftspolicyn. När det kommer till internetsäkerhet är dock inget system helt säkert. Överföring sker således på egen risk. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Preglife givetvis att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

9.3 I den mån Preglife använder personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter utanför EU/EES får det enbart ske när det bedömts som lämpligt eller nödvändigt och efter att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits och dokumenterats. Vänligen kontakta oss för mer information om eventuella överföringar till tredje land.

10 Utlämnande av personuppgifter till tredje part och personuppgiftsbiträden

10.1 Vi kommer aldrig, under några som helst omständigheter, sälja eller dela med oss av några personuppgifter från Preglife till utomstående parter, förutom om så krävs av oss enligt lag eller annars följer av denna punkt 10.

10.2 I Preglife kan du lämna personuppgifter till våra samarbetspartners. Det gäller till exempel om du vill nyttja ett aktuellt erbjudande eller i samband med betalning genom en extern leverantör av betalningstjänster. Lämnandet av sådan information är helt frivillig och inte nödvändig för användande av Preglife.

10.3 Om du lämnar personuppgifter till våra samarbetspartners genom särskilda formulär i Preglife är sådana samarbetspartners personuppgiftsansvariga för den behandlingen. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom relevanta samarbetspartners personuppgiftspolicyer innan du uppger personuppgifter.

10.4 Om du lämnar personuppgifter till våra samarbetspartners genom särskilda formulär i Preglife kan vi även komma att skicka uppgift om beräknat förlossningsdatum till sådan samarbetspartner där samarbetspartnern behöver den uppgiften för att kunna leverera tjänsten/ erbjudandet till dig som kund.

10.5 Preglife använder sig av externa företag som agerar Personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter, exempelvis vid lagring av data på servrar. Vi använder endast seriösa och välrenommerade aktörer som kan säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Sådana Personuppgiftsbiträden får aldrig behandla dina personuppgifter på annat sätt än på uppdrag av oss och i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

10.6 Vi kommer inte heller använda din e-postadress för oönskade e-postutskick eller dela med oss av din e-postadress till tredje part utan ditt samtycke. Eventuella e-postmeddelanden som skickas från Preglife kommer ske helt i enlighet med Personuppgiftspolicyn och Villkoren.

11 Information på aggregerad nivå (ej hänförlig någon person)

11.1 Som beskrivits under aktuella behandlingar i punkt 3 ovan kommer vi anonymisera dina personuppgifter i vissa fall. Vid anonymisering av personuppgifter kan du som enskild användare inte längre identifieras utifrån uppgifterna. Anonymiseringen av dina personuppgifter påverkar inte din upplevelse av vår tjänst. Vi använder den aggregerade informationen för att utveckla våra tjänster och förbättra dessa för våra användare.

12 Länkar till andra webbplatser

12.1 Preglife kan komma att innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser där Personuppgiftspolicyn inte gäller. Om du klickar på dessa länkar och därmed lämnar Preglife, är Vi inte ansvariga för hur dessa webbplatser hanterar dina personuppgifter. Vi rekommenderar dig att alltid läsa Personuppgiftspolicyn och de övriga villkor som gäller för de webbplatser du besöker.

13 Ändringar

13.1 Vi kan, från tid till annan, ändra Personuppgiftspolicyn. Alla ändringar träder i kraft per automatik 30 dagar efter att de publicerats i Preglife. Om vi gör ändringar i Personuppgiftspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Personuppgiftspolicyn gälla omedelbart efter att den publicerats i Preglife.

14 Kontaktinformation

14.1 För att kontakta Preglife är det lättast att skicka ett e-postmeddelande till privacy@preglife.com

14.2 Om du vill skicka ett brev kan du göra det till: Preglife AB Brahegatan 9 114 37 Stockholm

14.3 Kontaktuppgifter dataskyddsombud: Alexander Lindahl, Insatt AB alexander.lindahl@insatt.com