Användarvillkor

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Vad kul att du vill använda Preglife! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med de funktioner och den information som finns i Preglife. Innan du börjar använda Preglife rekommenderar vi att du läser igenom Villkoren så att du vet vad som gäller. Det som står i denna text är alltså avtalet mellan dig och oss.

Det sker kontinuerlig uppdatering av Villkoren, (se punkt 11), men den senaste versionen finns alltid tillgänglig i Preglife och på Hemsidan. Sådana ändringar blir gällande så fort du tagit del av dem, eller senast 30 dagar efter att de publicerats på Hemsidan.

OBSERVERA ATT DEN INFORMATION SOM FINNS I PREGLIFE INTE UTGÖR MEDICINSK RÅDGIVNING OCH ATT PREGLIFE AB INTE TAR NÅGOT MEDICINSKT ANSVAR FÖR DITT ANVÄNDANDE AV PREGLIFE. VARJE GRAVIDITET OCH VARJE BARN ÄR UNIKT OCH DEN INFORMATION DU FÅR GENOM PREGLIFE ÄR GENERELL. KONSULTERA ALLTID DIN BARNMORSKA OCH/ELLER LÄKARE OM DU ÄR OSÄKER.

1 Allmänt och definitioner

1.1 För att undvika onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har särskild betydelse i Villkoren.

Användare”, ”Användaren”: Gravida, Partners, Närstående och Småbarnsföräldrar, som använder Preglife; ”Användarkonto”: Det användarkonto som du registrerar i Preglife för att kunna använda Preglife. För det fall inget användarkonto finns registrerat, ska ”Användarkonto” istället, i tillämpliga delar, avse ditt användande av Preglife; ”Data”: All data som överförs av dig till Preglife AB via Preglife när du använder Preglife; ”du”, ”din”, ”ditt”, "dig”: Användare; ”Gravida”: Den fysiska person vars graviditet följs i Preglife; ”Partners”: Den fysiska person som är partner till den Gravida; ”Hemsidan”: www.preglife.com; ”Närstående”: Fysiska personer som följer Gravidas graviditet genom Preglife; ”Preglife” Appen Preglife som tillhandahålls av Preglife AB; ”Preglife AB”: Preglife AB, org.nr. 556768-4278; ”Samarbetspartner”: Sådan aktör som Preglife AB ingått samarbete med och som i förevarande fall framgår i Appen Preglife; ”Småbarnsförälder”: Fysiska personer som följer sitt eller annans barns utveckling genom Preglife; ”vi”, ”vår”, ”oss”: Preglife AB ”Villkoren”: Dessa användarvillkor vilka gäller mellan dig och oss;

2 Om Preglife

2.1 Preglife är en app som tillhandahålls av Preglife AB och som utgör ett stöd för Gravida, Partners, Närstående och Småbarnsföräldrar. Genom Preglife kan du följa en graviditet vecka för vecka, få information om graviditet och livet som småbarnsförälder samt dokumentera information om dig och ditt barn. Statistikfunktionen i Preglife gör att du hela tiden har koll på exempelvis hur långt gången graviditeten är och hur många dagar det är kvar till beräknat förlossningsdatum. När graviditeten är över och barnet är fött, kan du följa barnets utveckling under barnets två första levnadsår.

2.2 Användare kan följa flera graviditeter, dock endast en graviditet åt gången (exempelvis tvillinggraviditet, s.k. flerbarnsbörd, räknas som en graviditet). Användare kan dock följa flera barns utveckling simultant.

2.3 Mer information om Preglife finns att tillgå i Preglife och på Hemsidan.

3 Användning av preglife

3.1 Användning av Preglife är gratis, men med valmöjlighet för Användaren att betala för tillgång till Premiuminnehåll, såsom meditationsprogram. Om du accepterar ett erbjudande från en av våra Samarbetspartners, ingår du ett separat avtal med sådan Samarbetspartner, som kan innebära att du blir betalningsskyldig till Samarbetspartnern. Preglife är inte part till avtal mellan dig och en Samarbetspartner och Preglife kan inte hållas ansvarig för produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av våra Samarbetspartners.

3.2 För att kunna använda Preglife krävs att du tillhandahåller viss information i enlighet med instruktioner som ges i Preglife. Se Privacy Policy för mer information.

4 Missbruk

4.1 Preglife AB har alltid rätt att avsluta ditt Användarkonto och/eller blockera din e-postadress. Så kan exempelvis ske om du på något sätt missbrukar Preglife. Missbruk kan exempelvis bestå av brott mot Villkoren. Du är skyldig att ersätta Preglife AB för eventuella kostnader som missbruket resulterar i.

5 Ändringar, uppdateringar och begränsad tillgång till preglife

5.1 Preglife AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra det visuella uttrycket, och även i övrigt genomföra uppdateringar, i Preglife. Preglife AB förbehåller sig även rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Preglife inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner och tjänster, oavsett om förvarning om detta sker till dig eller inte. All ny funktionalitet, nya funktioner och/eller nya tjänster som lanseras i Preglife omfattas av Villkoren.

5.2 Preglife AB förbehåller sig även rätten att när som helst, med eller utan förvarning, vidta åtgärder som påverkar din tillgång till Preglife om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. Preglife AB ska vidta sådana åtgärder skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för dig.

5.3 Preglife AB:s utövande av ovanstående rättighet ger dig inte rätt att kräva någon ersättning.

6 Immateriella rättigheter

6.1 Preglife AB och/eller eventuella Samarbetspartners äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till Preglife, inkluderat, men ej begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. All dokumentation, inklusive layout, design och varumärke, redaktionell text och film, manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Preglife är upprättad och används, anses vara en del av Preglife och är därmed föremål för samma restriktioner. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåtas till dig.

6.2 Du är fortsatt ägare av all Data som ägs av dig och som överförs till Preglife AB genom Preglife. Preglife AB gör inte anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till sådan Data.

7 Support, kommunikation och kontaktuppgifter

7.1 Du accepterar att all kommunikation mellan Preglife AB och dig relaterat till Preglife får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post, via e-postadressen info@preglife.com, eller via Preglife. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner, övrig information om Preglife samt support.

7.2 Du kan även skicka brev till: Preglife AB Brahegatan 9 113 47 Stockholm

8 Premiumkonto - Betalning, priser och ångerrätt

8.1 För att få tillgång till innehåll bakom betalvägg i Preglife behöver du skapa ett konto om du inte redan har det samt genomföra ett köp samt godkänna dessa Villkor. Anledningen till varför du behöver ett konto är för att du ska kunna ha tillgång till innehållet om du byter telefon, samt att tekniska skäl.

8.2 Vid de fall att en gratisperiod erbjuds, t ex 10 dagars gratis användning av meditationsprogram, så kommer betalning att dras från ditt konto genom ditt iTuneskonto (om du har iOS telefon) eller Google Play-konto (om du har Android telefon) om du inte säger upp prenumerationen senast 24 timmar innan gratisperioden är slut. En gratis provperiod kan endast utnyttjas en gång.

8.3 Ett bindande avtal om köp ingås genom din betalning i Preglife. Betalningen kommer dras genom ditt iTunes-konto. När du gör köpet ska du vara medveten om att det medför en betalningsskyldighet för den beställda tjänsten. Vid de fall då du valt en prenumerationstjänst med löpande betalningsalternativ, såsom månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, så är det en tillsvidareprenumeration och förnyas automatiskt om det inte sägs upp senast 24 timmar innan prenumerationstiden är slut.

8.4 I det pris som visas i samband med ditt köp ingår moms.

8.5 Ditt köp avser en tjänst med digitalt innehåll där leverans påbörjas efter genomfört köp. Det föreligger därför ingen ångerrätt. Vid löpande betalningsalternativ kan du hantera och avsluta din prenumeration i användarinställningarna för ditt iTuneskonto som du finner i din telefons inställningar under prenumerationer (om du har iOS telefon) eller i ditt Google Play-konto (om du har Android telefon).

9 Ansvarsbegränsning

9.1 Preglife levereras i befintligt skick och Preglife AB ger inte någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, med undantag för vad som uttryckligen framgår av Villkoren, inkluderat men inte uteslutande, garantier rörande lämplighet för visst ändamål för dig.

9.2 Du är medveten om att tillgång till internet krävs för att tillgå och använda vissa delar av Preglife och att sådan tillgång varken installeras, underhålls eller etableras av Preglife AB, samt att Preglife AB således inte kan garantera någon säker anslutning till Preglife.

9.3 Preglife AB är under inga omständigheter skyldigt att tillhandahålla Preglife för dig.

10 Force majeure

10.1 Med undantag för de fall Preglife AB eller du har agerat grovt vårdslöst är Preglife AB respektive du alltid befriad från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför Preglife AB:s respektive din kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

11 Ändring av villkoren

11.1 Preglife AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till Villkoren. Preglife AB avgör när sådana eventuella ändringar och/eller tillägg ska träda i kraft. Uppgifter om villkorsändringar ska alltid på ett tydligt sätt framgå för dig genom Preglife.

11.2 Du har alltid rätt att avsluta ditt Användarkonto i det fall om inte samtycker till sådana villkorsändringar som avses i punkten ovan. Om du fortsätter att använda Preglife efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses du bunden av de nya eller ändrade villkoren.

12 Tvist utanför domstol

12.1 Om du tycker att en tjänst du köpt hos oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet och följer ARN:s rekommendationer.

13 Tillämplig lag och tvistelösning

13.1 På Villkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda.

13.2 Tvister som uppstår i anledning av Villkoren eller i övrigt i anledning av ditt användande av Preglife, ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.