sjukdom barnet 584026274

Vad ingår i betald?

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

En betald gravidförsäkring gäller, förutom för det som ingår i gratisförsäkringen, också för sjukdom för barnet. Den ger också ett visst skydd för mamman, till exempel kan ersättning ges vid vissa komplikationer i samband med graviditeten och förlossningen.

Det här ingår i en betald gravidförsäkring:

Medicinsk invaliditet vid sjukdom för barnet

Som vi varit inne på tidigare så innehåller de flesta betalda gravidförsäkring skydd för medicinsk invaliditet både vid sjukdom och olycksfall för barnet. Det här är det kanske absolut viktigaste skyddet inom de betalda gravidförsäkringarna.

Om ditt barn drabbas av en funktionsnedsättning av någon grad, till följd av sjukdom som är ersättningsbar enligt försäkringens villkor täcker försäkringen detta. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp till barnet.

Vissa diagnoser

En annan mycket viktig del i de betalda gravidförsäkringarna är ersättningen vid vissa diagnoser. Vilka diagnoser som ingår framgår i försäkringsvillkoren och hur stor ersättningen är specificeras i försäkringsbrevet.

Trygg-Hansas gravidförsäkring som du betalar för ger 50 000 kr vid till exempel vissa allvarliga hjärtfel som kräver operation, Downs syndrom och ryggmärgsbråck.

Vårdbidrag

Vårdbidrag är en extra ersättning i försäkringen till dig som förälder om du har fått så kallat Omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan, för en sjukdom eller skada som försäkringen gäller för.

Omvårdnadsbidrag kan beviljas om barnet får en funktionsnedsättning som gör att barnet kräver mer omvårdnad och tillsyn utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Vårdbidraget är alltså en extra ersättning utöver Omvårdnadsbidraget, och är oftast ett månadsbelopp som finns angivet i försäkringsbrevet. Ofta finns det en tidsbegränsning på hur länge ersättningen betalas ut, vanligtvis tre år.

Ärr på barnet

Betalda gravidförsäkringar kan även ge ersättning vid ärr eller andra utseendemässig förändringar på barnet (ej mamman) till följd av en ersättningsbar sjukdom eller olycksfallsskada som krävt läkarbehandling. Ersättning sker i form av ett engångsbelopp.

Sjukhusvistelse

Om den blivande mamman blir inlagd på sjukhus i minst tre sammanhängande dagar på grund av graviditetskomplikationer finns det ofta ett skydd i den betalda gravidförsäkringen som ger ersättning för detta. Viktigt att poängtera att detta skydd oftast slutar gälla när förlossningen startar, det vill säga om förlossningen medför komplikationer som i sig medför att den blivande mamman blir inlagd utgår ingen ersättning för det.

I Trygg-Hansas mer omfattande försäkring utgår dagsersättning för varje dag som den blivande mamman måste ligga på sjukhus givet det är minst tre sammanhängande dagar och det att det sker efter gravidvecka 15+0 men innan förlossningen startat.

Sjukhusvistelse gäller ofta även för barnet om barnet måste vistas på sjukhus på grund av sjukdom, olycksfall eller för tidig födsel. Trygg-Hansas gravidförsäkring gäller för barnet från graviditetsvecka 22+0 och fram till sexmånaders-dagen.

Komplikationer under graviditeten och missfall

En annan mycket viktig del i de betalda gravidförsäkringarna är att de kan ge ersättning om den blivande mamman drabbas av komplikationer under graviditeten, till exempel missfall eller havandeskapsförgiftning.

I vården klassas missfall efter vecka 15+0 som sena missfall. Sena missfall i en betald gravidförsäkring ersätts ofta som komplikation under graviditet i form av ett mindre engångsbelopp. Från vilken graviditetsvecka som missfall ger ersättning skiljer från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Vissa försäkringsbolag ger ersättning från vecka 10+0 medans andra försäkringar inte inkluderar missfall över huvud taget.

Om du har tecknat och betalat för Trygg-Hansas gravidförsäkring får du ersättning vid missfall från vecka 15+0 samt återbetald premie om du skulle råka ut för missfall innan vecka 15+0.

Komplikationer vid förlossningen

De betalda gravidförsäkringarna ger en mindre ersättning som kompensation om den blivande mamman råkar ut för vissa komplikationer i samband med förlossningen.

Om barnet till exempel skulle behöva förlösas med akut kejsarfödsel är det många försäkringar som ger en mindre ersättning för det. Detsamma gäller om den blivande mamman lider svår blodförlust i samband med födandet. Vissa försäkringsbolag täcker även komplikationer såsom analinkontinens som inträffat i samband med födandet.

Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Medicinsk invaliditet är en försäkringsterm som betyder ”en skada som leder till bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion där tillståndet är permanent men inte livshotande”. De flesta gravidförsäkringar har det här skyddet och det gäller oftast för barnet, den blivande mamman och eventuell partner. Om ett olycksfall leder till en bestående skada så kan ett engångsbelopp för medicinsk invaliditet betalas ut. Beloppets storlek beror på hur stor skadan är.

Kristerapi eller Krisskydd

En krisreaktion kan uppstå till exempel om en nära anhörig dör eller om barnet föds med en missbildning eller drabbas av en allvarlig sjukdom, skada eller annan komplikation.

Om något sådant skulle hända finns det ett skydd i de flesta gravidförsäkringar som ger den blivande mamman och eventuell partner rätt till ersättning för kristerapi. Krissituationen ska uppstå under försäkringstiden för att försäkringen skall gälla.

Livförsäkring

De flesta gravidförsäkringar innehåller en livförsäkring. Livförsäkringsersättning betalas ut om den blivande mamman eller eventuell partner avlider från det att försäkringen börjat gälla fram till barnets sexmånadersdag.

Livförsäkringsdelen innefattar även barnet om barnet skulle avlida under senare del av graviditeten och fram till sin sexmånadersdag, exakt när livförsäkringen gäller skiljer mellan olika försäkringsbolag.

I Trygg-Hansas fall gäller livförsäkringen för barnet från graviditetsvecka 22+0 till dess att barnet är sex månader och från vecka 15+0 för föräldrarna till dess att barnet fyller sex månader.