AdobeStock 494479163-edit

Läs efter: Om förlossningsrädsla

Åsa Holstein

ByÅsa Holstein

Barnmorska

Många kvinnor som väntar barn har någon typ av funderingar eller oroskänsla inför födandet. I studier från Norden har man sett att mellan 8-23 % av kvinnor upplever någon nivå av rädsla inför födandet.

När man försöker ta reda på hur många kvinnor som upplever detta beror det också på hur man ställer frågan, alltså vilket mätinstrument eller skala man använder sig av. Men man brukar säga att runt 20 % eller var femte kvinna upplever förlossningsrädsla. Svår förlossningsrädsla förekommer hos cirka 6-10% av alla kvinnor och cirka 2 % har något som kallas fobisk rädsla eller förlossningsfobi. Förekomsten och orsaken till rädslan beror på många faktorer.

Lätt, måttlig, svår och fobisk

Förlossningsrädsla delas in i fyra grader: lätt, måttlig, svår och fobisk. Lätt förlossningsrädsla innebär en oro som kvinnan själv kan hantera, medan måttlig är en starkare grad som kvinnan kan ha svårt att hantera själv. Den svåra förlossningsrädslan är en stark oro som påverkar kvinnan i hennes vardag och kan i vissa fall innebära att hon undviker en graviditet eller inte kan tänka sig att föda vaginalt utan önskar föda med kejsarfödsel. Den fobiska rädsla är en extrem rädsla som kan resultera i att kvinnan aldrig blir gravid trots barnlängtan.

Primär eller sekundär rädsla

Utöver de fyra graderingarna delas förlossningsrädsla även in i primär eller sekundär rädsla. En primär förlossningsrädsla är när kvinnan inte tidigare fött barn och har då har uppkommit under uppväxten eller tidigare i livet. En sekundär förlossningsrädsla är när kvinnan upplever rädsla på grund av en tidigare förlossningsupplevelse som för kvinnan var svår eller traumatisk. Det här innebär alltså inte att födseln i sig måste varit komplicerad eller traumatisk utan att kvinnans upplevelse var sådan.

Vanliga orsaker till förlossningsrädsla

De vanligaste orsakerna till förlossningsrädsla är oro för att tappa kontrollen, för smärta, risk för bristningar i samband med födandet eller komplikationer som kan uppstå för mor eller barn. Andra orsaker som kvinnor uppger inför födandet kan vara oro för att inte bli sedd och bristande förtroende för personalen. Men även bristande tilltro till sin kropp och förmåga att föda.

Behandling finns

På barnmorskemottagningen får du som gravid frågan av din barnmorska hur du ser på födandet och vilka känslor du har inför födseln. Uttrycker man någon form av oro eller rädsla kommer din barnmorska att fråga mer och gradera vilken grad av förlossningsrädsla som föreligger för att du ska få rätt hjälp och behandling. På barnmorskemottagningen kan du få extra besök där ni pratar mer om dina känslor inför födandet, du får utökad information och möjlighet att ställa frågor.

Kvinnor med måttlig eller svår rädsla får ofta en remiss till specialistmottagning eller en samtalsmottagning kallad Auroramottagning. Där arbetar barnmorskor och läkare som är specialiserade på den här typen av rädsla. Olika mottagningar har olika arbetssätt, men ofta finns tillgång till psykolog, kurator och psykiater, utöver barnmorska och läkare.

Behandlingen innebär ofta ett inledande samtal med en barnmorska och efter det erbjuds stödjande samtal, förlossningsförberedelse och även i vissa fall terapi. Ni kommer att tillsammans försöka reda ut vad just din rädsla grundar sig i, vilka orosmoment just du har och om det finns något som kan hjälpa dig i form av förberedelser eller planering. För många kvinnor kan det hjälpa att skapa en så kallad förlossningsplan. Den kan innefatta vilken typ av smärtlindring du önskar och i vilken tid. Som exempel kan det underlätta att veta att möjligheten till en tidig epidural finns eller att få ett datum när födseln sätts igång. Man kan även formulera en plan som innefattar vilket typ av stöd som skulle underlätta, till exempel kontinuerlig närvaro av barnmorska eller annan stödperson på rummet. Syftet med behandlingen är att du ska få en ökad trygghet och kunskap för att stärka tron på dig själv och din förmåga att föda barn. Och för att i slutändan få en positiv upplevelse av födseln, oavsett förlossningssätt.

Kan man önska en kejsarfödsel på grund av förlossningsrädsla?

Ofta söker förlossningsrädda kvinnor den här typen av vård med en önskan om att få föda med kejsarsnitt. Idag kan man som blivande förälder inte välja vilket sätt man önskar föda på, men den behandling som finns syftar som sagt till att du ska få en positiv upplevelse av att föda barn oavsett hur du föder ditt barn. Det kan upplevas tungt att behöva gå igenom de här samtalen när man innerst inne vet att ett kejsarsnitt skulle underlätta och ta bort de här jobbiga känslorna. Vissa kvinnor känner även att de medicinska riskerna vid ett kejsarsnitt är lägre jämfört med en vaginal födsel.

Vi vet att riskerna för medicinska komplikationer generellt sett är lägre vid en vaginal födsel jämfört med kejsarsnitt och i de fallen där den oron är stor kan information och ökad kunskap bidra till en lägre nivå av rädsla och ökad trygghet inför att föda. Ibland går inte rädslan att behandla och i dessa fall kan ett planerat kejsarsnitt bli aktuellt. Det här beslutet fattas alltid av en förlossningsläkare och ska ske i samråd med patienten.