Mary Light-the-way-doula (12)

Sen avnavling

Navelsträngen är det som förbinder moderkakan och barnet, det är via den som barnet får sin näring under graviditeten. Navelsträngen består av tre kärl; en tjock ven och två smalare artärer, samt något som kallas Whartons gelé. Det är en geléaktig massa som omger och skyddar kärlen i navelsträngen. 

Vad innebär avnavling?

Avnavling innebär att man klipper av navelsträngen och fäster ett gummiband kring den stump navelsträng som sitter kvar på barnet. Den här stumpen torkar sedan och trillar av inom cirka en vecka. Den andra delen av navelsträngen fäster i moderkakan och denna tas om hand av personalen och slängs eller sparas om du har önskat det.

Tidigare var det rutin i Sverige att navelsträngen klampades (klämdes av) direkt vid födsel för att man skulle kunna ta så kallade navelsträngsprover på alla barn. Dessa prover får ett annat värde och påverkas när barnet börjar andas och därför ville man klampa navelsträngen tidigt. Värdet av dessa navelsträngsprover, där man bland annat analyserar pH-värden och blodgaser, har diskuterats. När barnet föds fortsätter pulsationerna i navelsträngen. Det blod som finns i navelsträngen vid födseln hör till barnets blodmängd och innehåller bland annat syre, järn och stamceller som alla är viktiga för barnets utveckling - både i nyföddhetsperioden och senare i livet. Om dessa prover behöver tas kan man tillfälligt forma en slynga av navelsträngen där proverna tas för att sedan låta pulsationerna till barnet fortsätta.

Rutin att avvakta minst 3 minuter innan avnavling

År 2008 började man studera effekterna av direkt avnavling (eller att klampa navelsträngen direkt) och man såg då att barn med direkt avnavling löpte högre risk att drabbas av järnbrist både vid födseln och även vid 4 års ålder. Den här järnbristen tros kunna orsaka bland annat fördröjningar i motorisk utveckling hos framför allt pojkar. Efter denna slutsats är det numera rutin att avvakta minst 3 minuter innan avnavling sker, detta för att barnet ska få tillgodogöra sig sitt blod och alla näringsämnen som finns i navelsträngen. Men det har även gjorts studier som tittar på pulsationerna i navelsträngen och de verkar inte sluta vid 3 minuter utan snarare senare än så.

Det finns inga negativa effekter med att avvakta avnavlingen längre än 3 minuter för att vara säker på att barnet fått allt blod. När pulsationerna helt upphört kommer navelsträngen att se annorlunda ut, den kommer att vara tunnare och vit i stället för tjock och blå-lila som när den är blodfylld. Det är det som ibland kallas ”wait till it’s white”. Tidigare trodde man att sen avnavling kunde orsaka nyföddhetsgulsot hos barnet men studier har bevisat att det inte finns någon sådan koppling. Den blodmängd som barnet tillgodogör sig efter sen avnavling är cirka 1 deciliter blod, för en vuxen motsvarar det mellan 1,5 och 2 liter. Men det är inte bara blodmängden som är viktig för barnet att få, utan även stamceller som har en skyddande effekt för barnet genom livet.

Om barnet behöver akutvård efter födseln

Om barnet däremot inte mår bra och behöver komma till ett så kallat barn-bord där det får akut vård kan det ibland vara bråttom att komma dit. I dessa fall behöver man navla av barnet och springa dit. Däremot tyder mycket på att även dessa barn har bättre prognos och tillfrisknande om man avvaktar lite så att barnet kan tillgodogöra sig blodet i navelsträngen. Det pågår studier som undersöker möjligheten att ge nyfödda barn, som har behov av vård, akut vård med en intakt navelsträng, alltså i direkt anslutning till mamman. Däremot får sen avnavling aldrig gå före eller fördröja hjärt- och lungräddning.

Sen avnavling efter en kejsarfödsel

Det är möjligt med sen avnavling även efter en kejsarfödsel, däremot kan det vara svårare att vänta så länge som annars är möjligt. I det operationsteam som medverkar vid en kejsarfödsel ingår barnmorskan som kan förmedla din eventuella önskan om det här. Studier har visat att barnen efter en planerad kejsarfödsel hade högre blodvärden bara efter 60 sekunders avvaktande med avnavling utan att detta påverkade blodvärde eller blodförlust hos mamman. Däremot är det ofta möjligt att vänta längre än 60 sekunder.

Något att fundera på innan födseln och kanske skriva i sitt brev inför födseln?

Fundera på hur just du vill ha det vid din födsel, det här är något som du har rätt att vara med och påverka. När du skriver ditt förlossningsbrev kan det här vara en bra punkt att ha med. Till exempel:

"Jag önskar att navelsträngens pulsationer får upphöra innan navelsträngen klipps av, detta så långt som det är möjligt och medicinskt säkert för mig och mitt barn."

"Jag önskar att man väntar minst 3 minuter, gärna längre, innan avnavling sker."

"Vid en eventuell akut situation önskar jag om möjligt att avnavling sker så sent som möjligt utan att det fördröjer akut vård."

"Min önskan är att avnavling sker efter att navelsträngen har blivit vit eller att moderkakan är ute."

"Jag önskar att man vid min kejsarfödsel tillämpar sen avnavling."

Källa: - Lärobok för barnmorskor. Faxelid, E., m.fl. Studentlitteratur 2001. - Ola Andersson, Judith S. Mercer, Cord Management of the Term Newborn, Clinics in Perinatology, Volume 48, Issue 3, 2021, Pages 447-470,